25 жовтня 2019 р. відбудуться Наукові читання,

присвячені пам’яті доктора історичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України В.К. Якуніна

«Українське суспільство в ХХ ст.: проблеми методології, історіографії, історії».

Основна проблематика читань:

 

– теоретико-методологічні проблеми вивчення розвитку українського

  суспільства радянської доби;

– сучасна історіографія цивілізаційного поступу українського суспільства в

  новітній час;

– актуальні питання політичної історії України ХХ ст.

 

 

Матеріали наукових читань будуть надруковані у черговому випуску фахового збірника наукових праць «Проблеми політичної історії України» (2020 р.)

 

 

Вимоги до оформлення  матеріалів:

  1. Приймаються роботи, написані українською обсягом 0,5–1 авт. арк.
  2. Рукопис статті повинен мати такі елементи:
  • прізвище, ім’я та по батькові автора, науковий ступінь, вчене звання, посада, контактний телефон, електронна адреса;
  • назва статті;
  • УДК;
  • анотація українською та російською мовами (3-5 рядків), а також англійською мовою (1800-2000 знаків);
  • ключові слова (4–5 слів) українською, російською, англійською мовами;
  • основний текст статті.
  1. Основний текст статті складається з таких структурних елементів.

 

Вступ (постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття, окреслення джерельної бази розвідки).

Постановка завдання (формулювання цілей статті).

Результати дослідження (виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів).

Висновки з даного дослідження та перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Посилання на джерела та літературу робити в тексті у квадратних дужках: [1, арк.2] або [2, с. 15] відповідно до списку використаних джерел та літератури, що формується за абеткою наприкінці тексту. Шрифт Times New Roman, розмір 14, міжрядковий інтервал 1,5. Поля: ліве – 3 см, праве – 1 см, верхнє – 2 см, нижнє – 2 см. В посиланнях на літературу, які оформлюються відповідно до вимог Державного стандарту 2015 р., обов’зково вказувати місце та рік видання, видавництво та загальну кількість сторінок, а стосовно статті вказувати сторінки, на яких вона вміщена у виданні. Список літератури друкується через один інтервал 12 шрифтом.

 

Відповідальність за зміст статті несе її автор. Позиція автора може не співпадати з точкою зору редакційної колегії. Редакція збірника залишає за собою право здійснювати редагування надісланих матеріалів, не змінюючи їх по суті.

 

Статті подавати в оргкомітет конференції до 1 грудня 2019 р.

Адреса редколегії: 49050, м. Дніпро, пр. Гагаріна, 72 Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара, історичний факультет, кімн.601.

Телефон для довідок: 374-98-63. Звертатися до проф. Шляхова Олексія Борисовича (м/т 0674250018) або до секретаря оргкомітету доцента Яценка Віталія Яковича (0985237975).

 

 

Поселення та харчування учасників конференції за їх власний рахунок.

Share This