Кафедра географії

Телефон: (056) 3749899
E-mail: geo@if.dnu.edu.ua
Web: Сайт кафедри
Соціальні мережі:  Facebook   Instagram

 

Загальні відомості  

Кафедра географії є випусковою з підготовки бакалаврів і магістрів зі спеціальностей 014 Середня освіта, спеціалізація 014.07 Середня освіта (географія),Освітня програма Середня освіта (Географія); 106 Географія, Освітня програма Географія; 106 Географія, Освітня програма Географія рекреації та туризму; магістрів зі спеціальності 242 Туризм, координує освітній процес, забезпечує підготовку і захист кваліфікаційних робіт. Кафедра забезпечує викладання 53 дисциплін, з них 13% – на інших факультетах. Всі навчальні дисципліни відповідають профілю кафедри: науковий (предметний) – 66%, методичний (освітній) – 17%, туристичного спрямування – 17%. Викладачі кафедри здійснюють керівництво навчальними і виробничими практиками, забезпечують проведення занять з географічних дисциплін у Дніпровській академії неперервної освіти, у Малій академії наук, Ліцеї інформаційних технологій, на підготовчих курсах ДНУ. Кафедра бере участь в організації та проведенні міських та обласних шкільних олімпіад та турнірів з географії. Кафедра є авторитетним центром діяльності Дніпровського відділення Українського географічного товариства, регіональним науковим центром із проблем географічного краєзнавства і туризму, методики навчання географії.  

Актуальні наукові напрямки, за якими фахівці кафедри проводять дослідження: глобальний, національний, регіональний географічний та геоінформаційний аналіз; географічне країнознавство і краєзнавство, рекреаційно-туристична діяльность, в тому числі, екскурсійна справа, методика навчання та впровадження педагогічних інновацій в географічну освіту, створення засобів навчання (карт, атласів, посібників), природно-заповідна справа, трансформація географічного середовища регіону в умовах сталого розвитку. 

Історична довідка

Історія географічної науки і освіти в Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара є однією з найтриваліших. Кафедра географії існує з 1918 р. – року заснування університету. За свою тривалу історію вона перебувала в рамках різних установ та їх підрозділів, розділялась на окремі кафедри, закривалась та повновлювалась. Сучасна кафедра  існує з 1986 р. Детальніше з історією кафедри можна ознайомитись на спеціальній сторінці.

Навчальна діяльність

Кафедра готує студентів за рівнями бакалавр і  магістр (денної та заочної форм навчання), бакалаврат зі спеціальності «Географія» (освітня програма “географія рекреації та туризму”) і Середня освіта (географія), магістратура зі спеціальностей “Географія”, “Середня освіта (географія)” і   «Туризм». Кафедрою забезпечується навчальний процес з понад 50 дисциплін, здійснюється керівництво курсовими і кваліфікаційними роботами, навчальними і виробничими практиками, проведення занять з географічних дисциплін у Дніпровській академії неперервної освіти, у Малій академії наук, ліцеї інформаційних технологій, на  підготовчому відділенні та підготовчих курсах ДНУ. Кафедра бере участь в організації та проведенні міських та обласних олімпіад школярів із географії. Крім того, викладачі кафедри викладають на інших факультетах (психології,  хімічному,  економіки тощо). 

 

Наукова діяльність

Кафедра є авторитетним центром діяльності Дніпропетровського відділення Українського географічного товариства та Української картографічної асоціації, регіональним науковим центром із проблем географічного краєзнавства і туризму, методики навчання географії. Фахівці кафедри проводять дослідження з актуальних сучасних напрямів географічної науки: тематичне картографування, геоінформаційне й атласне картографування, історія регіонального природокористування, математико-картографічне моделювання, регіональне природокористування, інноваційні технології навчання, урбаністика, історична географія, топоніміка, географія спадщини суспільства, конструктивно-географічні засади заповідної справи та ін. Опубліковано численні наукові праці: монографії, наукові статті, підручники і навчальні посібники, серії картографічних творів. Ведеться робота над створенням серії стінних навчальних карт Дніпропетровської області для середньої школи, атласом “Агрокліматичні ресурси Дніпропетровської області” (у т.ч. його електронною версією), історії митної справи України, електронного екологічного атласу міста Дніпропетровська, атласу туристсько-рекреаційних ресурсів області, брали участь у розробці Генерального плану Національного заповідника “Хортиця”. Наукові зв’язки кафедра підтримує з національними університетами України – Київським ім. Тараса Шевченка, Харківським ім. В.Н. Каразіна, Чернівецьким ім. Ю. Федьковича, Київським педагогічним ім. М.П. Драгоманова, Одеським ім. І.І. Мечникова; із провідними вишами Австрії, Білорусі, Казахстану, Киргизії, Німеччини, Польщі, Росії та ін. Протягом останніх років кафедра фізичної та економічної географії систематично приймає іноземні студентські делегації з університетів Інсбрука (Австрія), Грейс¬фальда та Дуйсбург-Ессена (Німеччина) та організує з ними спільні експе¬ди¬ційні дослідження і наукові екскурсії. 

Матеріально-технічне забезпечення

Кафедра має власний комп’ютерний клас з ліцензованим програмним забезпеченням, проектори та ноутбуки для організації мультимедійних презентацій, навчальну лабораторію топографії та картографії. Спеціальне програмне забезпечення дозволяє здійснювати такі види робіт: пакет прикладних програм ARCAD для геоінформаційних досліджень, які широко використовуються в картографії та картографічних прикладних дослідженнях. MAPINFO, який використовується для демонстрації карт; MAG, використовується для моделювання, аналізу та формування географічних уявлень про різні поверхні, демонстраційні PC GLOBE і world Atlas, які використовуються при вивченні курсів Економічна та політична географія світу та “Розміщення виробничих сил”, ГІС “EPPL- 7“ використовується для вивчення курсу “Методи аерокосмічних досліджень”. В навчальній лабораторії топографії та картографії досить багатий картографічний фонд, який включає необхідні атласи, тематичні і топографічні карти, аеро- і космічні знімки, що знаходять постійне широке використання в навчальному процесі.

Матеріально-технічне забезпечення 
 

Кафедра має власний комп’ютерний клас з ліцензованим програмним забезпеченням, проектори та ноутбуки для організації мультимедійних презентацій, навчальну лабораторію топографії та картографії. Спеціальне програмне забезпечення дозволяє здійснювати такі види робіт: пакет прикладних програм ARCAD для геоінформаційних досліджень, які широко використовуються в картографії та картографічних прикладних дослідженнях. MAPINFO, який використовується для демонстрації карт; MAG, використовується для моделювання, аналізу та формування географічних уявлень про різні поверхні, демонстраційні PC GLOBE і world Atlas, які використовуються при вивченні курсів Економічна та політична географія світу та “Розміщення виробничих сил”, ГІС “EPPL- 7“ використовується для вивчення курсу “Методи аерокосмічних досліджень”. В навчальній лабораторії топографії та картографії досить багатий картографічний фонд, який включає необхідні атласи, тематичні і топографічні карти, аеро– і космічні знімки, що знаходять постійне широке використання в навчальному процесі. 

Особливості та переваги вступу на спеціальності кафедри 

Спеціальності 106 Географія та 014.07 Середня освіта (Географія) входять до переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка Міністерства освіти і науки України (Додаток 2 до Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році). 

Перевагою при вступі на ці спеціальності є можливість отримання додаткових балів до конкурсного балу Призерам IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад в рік вступу з базових предметів. Їм додається 10 балів, а якщо конкурсний бал вступника при цьому перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200.  

Ще однією особливістю при вступі на зазначені спеціальності є можливість отримання додаткових балів учасникам Всеукраїнської олімпіади закладу вищої освіти. ДНУ та викладачі кафедри географії, зокрема, проводять таку олімпіаду і відповідно призери отримують бонуси при вступі. Так вони отримують від 1 до 20 балів до оцінки сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з географії під час розрахунку конкурсного балу. Але як і в попередньому випадку бал з предмету ЗНО не повинен перевищувати 200. 

Наступною перевагою при вступі на спеціальності 106 Географія та 014.07 Середня освіта (Географія) є галузевий коефіцієнт. Він дорівнює 1,02 (одній цілій двом сотим) та поширюється на подані заяви із пріоритетністю 1 та 2 на ці спеціальності. 

Також бонусом при вступі на вищезазначені спеціальності є можливість переведення на вакантні місця державного замовлення (вакантні місця утворюються якщо від своїх бюджетних місць відмовляються вступники, які отримали такі місця) осіб, які не отримували рекомендацій до зарахування на місця державного (регіонального) замовлення. Умовою такого переведення є різниця не більше ніж в 15 балів між конкурсним балом вступника та прохідним балом на спеціальність. 

Share This