Кафедра історії  України

Телефон (056) 374-98-64
E-mail: hist_ukr_dnu@i.ua; hist_ukr@dnu.dp.ua
Web: Сайт кафедри
Соціальні мережі Facebook

Віхи історії та сьогодення

Кафедра історії України – один із найстаріших підрозділів університету, безпосередньою предтечею якого є кафедра історії місцевого краю і Запорожжя,  заснована в 1918 р.20 вересня 1918 р. проф.  кафедри, видатний український історик Д. І. Яворницький прочитав  першу вступну лекцію для студентів Катеринославського університету – «Українсько-руське козацтво перед судом історії».  Власне кафедру історії України засновано 1 січня 1921 р.  в  Катеринославському інституту народної освіти, наступнику Катеринославського університету. Першим завідувачем кафедри став проф. Д. І. Яворницький. У 1923/24 н.р. підрозділ здобув дещо іншу  назву – кафедра історії України і історії місцевого краю. На кафедрі велась і наукова робота, яку проводили проф.  Д. І. Яворницький і викл. І. С. Степанов.

 У 1924/25 н.р. в межах  факультету профосвіти знову функціонувала кафедра історії України. У 1924 р. підрозділ, очолюваний проф. Д. І. Яворницьким, набув статус науково-дослідної кафедри українознавства  і був переведений із  КВІНО до Катеринославського (з 1926 р. – Дніпропетровського) історично-археологічного музею з підпорядкуванням ВУАН. На початку 1930-х рр. цей підрозділ змінив назву і замість  кафедри українознавства став називатися кафедрою преісторії України.

 У 1930 р. кафедра історії України функціонувала в межах Дніпропетровського інституту соціального виховання, одного з наступників Дніпропетровського ІНО. Проте у відновленому в 1933 р.  університеті такої кафедри вже не існувало. Лише  у 1966 р. в ДДУ  було створено кафедру історії СРСР та УРСР,  завідувачем якої до 1986 р. був д-р іст. наук, проф.,  відомий історик-аграрник Д. П. Пойда, затим кафедру очолив у той час канд. іст. наук, доц.  В. В. Іваненко.

Після тривалої перерви,  5 травня 1989 р. кафедра історії України була відновлена. Завідувачем кафедри стала д-р іст. наук, проф. Г. К. Швидько  (1989–1995). У зазначений період  на кафедрі працювали д-р іст. наук, проф.  Ю. А. Мицик, канд. іст. наук, доц. В. І. Костенко,  канд. іст. наук, доц.О. Ф. Нікілєв, канд. іст. наук, доц. Г. М. Виноградов, канд. іст. наук, доц. Журба О. І., канд. іст. наук, доц. Т. Ф. Литвинова, канд. іст. наук  О. В. Іщенко.  У 1995–1996 рр. завідувачем кафедри був канд. іст. наук, доц.В. І.  Костенко, а після його  смерті, у 1996–1997 рр. в. о. завідувача став канд. іст. наук, доц. О. Ф. Нікілєв.

  З 1997 р. по 2010 р. кафедру очолював спочатку канд. іст. наук, доц., а згодом д-р іст. наук, проф. С. І. Світленко.  За цей час захистили дисертації на здобуття наукового ступеня д-ра іст. наук С. І. Світленко (2000),О. І. Журба (2004), О. Ф. Нікілєв (2009),  канд. іст. наук –  О. М. Посунько (1998), І. О. Шпекторенко (1998), С. М. Каюк (1999), О. А. Репан (2003). Всі ці науково-педагогічні працівники отримали відповідні наукові ступені  д-ра/канд. іст. наук та вчені звання проф./доц. Протягом 2010-2020 р кафедру очолював д-р іст. наук, проф. Ю.А. Святець. Від 2020 р. завідувачем кафедри є канд. іст. наук, доц. О. М. Посунько. За останні роки дисертацію на здобуття наукового ступеня д-ра іст. наук захистила Т. Ф. Литвинова (2012), а на здобуття наукового ступеня канд. іст. наук – І. А. Шахрайчук (2013). У докторантурі (2017-2020) над лисертацією працювала канд. іст. наук, доцент О. М. Посунько.

Нинішній склад кафедри складають п’ять д-рів іст. наук, проф.:  Ю. А. Святець, В. В. Ващенко, Т. Ф. Литвинова, О. Ф. Нікілєв,  С. І. Світленко та п’ять канд. іст. наук, доц.:  С. М. Каюк, І. М. Ковальська-Павелко, О. М. Посунько,  О. А. Репан, О. О. Чепурко. До складу кафедри входить педагогічний працівник – зав. навчальної архівно-музейно-археологічної лабораторії канд. іст. наук  А. С. Струкуленко.

  Науково-педагогічні працівники кафедри ведуть підготовку бакалаврів та магістрів-істориків і бакалаврів непрофільних спеціальностей, а також кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру та докторантуру. Головні вектори наукової діяльності: етнонаціональна, соціальна, суспільно-політична, аграрна історія, історичне краєзнавство, кліометрика. Виконується  кафедральна тема.

 У 2001–2017 рр. на кафедрі видавався фаховий збірник наукових праць «Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті» (голов. ред. – проф. С. І. Світленко).  З 2018 р. видання має назву «Roxolania Historĭca=Historical Roxolania» (голов. ред. – проф. Ю. А. Святець). Під егідою кафедри діє Україно-польський науково-культурний центр (координатор від ІФ ДНУ –  проф. С. І. Світленко, науковий керівник – проф. В. В. Ващенко),  науково-дослідні студентські гуртки, зокрема «Історичні профілі України» (наук. кер. проф.  С. І. Світленко). При кафедрі функціонують секції Малої Академії Наук (історії України та історичне краєзнавство) (координатор – доц. С. М. Каюк).

Кафедра історії України в іменній авдиторії Д. І. Яворницького. 17.04.2018

Співробітники кафедри

 Завідувачка кафедри, к.і.н., доц. Посунько Ольга Миколаївна

д.і.н., проф. Нікілєв
Олександр Федорович

к.і.н., доц. Каюк
Світлана Миколаївна

  к.і.н., доц. Чепурко
Олександр Олексійович

д. і. н., проф. Ващенко
Володимир Володимирович

д.і.н., проф. Світленко
Сергій Іванович

к.і.н., доц. Ковальська-Павелко Ірина Миколаївна

 зав. лаб., к.і.н. Струкуленко
Анастасія Степанівна

 

д. і. н., проф. Литвинова
Тетяна Федорівна

  д.і.н., проф. Святець
Юрій Анатолійович

   к. і.н., доц. Репан
Олег Анатолійович

Share This